با نام یگانه ی بی انتها این شعر ملی میهنی را به همه ی ایرانیان مسلمان تقدیم می کنم:


ذره ی خاک وطن را نفروشم به دنی

گر فروشم چه کنم با ضرر بی وطنی

گر وطن نیست بگو تا که بمیرم در دم

ور نه من جان ندهم از صدمات بدنی

جمله ی جان مرا پود وطن بسته به هم

حالیا جز وطنم نیست سرود و سخنی

زمزم لطف خدا بود که در خطه ی مرگ

بهر ما بی وطنان ساخت حریم وطنی

***

اگر لحن کهنه است ببخشید چون در حال و هوای حماسی سروده شده