ایمپکت فاکتور شاخصی عددی است که توسط موسسه ی "تامسون اند رویترز" به جهت شناسایی کیفیت استنادی مجلات مورد استفاده قرار می گیرد. در این مجال هدف من ارائه ی تعریف ایمپکت فاکتور یا نقد ماهیت کارکردی آن در کشور نیست. بار های متمادی ، در جستجوی ایمپکت فاکتور یک مجله ی مهندسی شیمی بوده ام که به سختی توانسته ام ایمپکت فاکتور هر یک را بیابم. بنابراین به نظرم آمد که خوب است لیستی از همه ی مجلاتی که در کلاسه ی مهندسی شیمی "تامسون اند رویترز" هستند را جمع آوری کنم تا مورد استفاده ی اصحاب امر باشد. لیست 10 ژورنال برتر در ذیل آورده می شود برای لیست کامل تر لطفاً ادامه ی مطلب را مشاهده کنید:

Abbreviated Journal Title

ISSN

{2012} Total Cites

Impact Factor

PROG ENERG COMBUST

0360-1285

4767

15.089

ENERG ENVIRON SCI

1754-5692

12849

11.653

ANNU REV CHEM BIOMOL

1947-5438

331

7.512

APPL CATAL B-ENVIRON

0926-3373

23011

5.825

J CATAL

0021-9517

34516

5.787

APPL ENERG

0306-2619

9818

4.781

J MEMBRANE SCI

0376-7388

33770

4.093

COMBUST FLAME

0010-2180

10929

3.599

DYES PIGMENTS

0143-7208

7664

3.532

CHEM ENG J

1385-8947

18643

3.473