در هر علمی کلمات کلیدی خاصی وجود دارند که اساساً بدون درک معنی آنها نمی توان حتی به پوسته ی مطلب رسوخ کرد. من مدت ها به دنبال جدولی بودم که  کلمات با بسامد بسیار در علم شیمی  را پوشش دهد و سرانجام یک دسته ی بسیار کوچک از این کلمات را در کتاب    “Write like a chemist”  که توسط انتشارات اکسفورد منتشر شده است یافتم. این کلمات کلیدی از 200 مقاله معتبر شیمی و توسط سنجش رایانه ای بدست آمده اند. فی الحال به علت مشغله تنها مفتخرم که این کلمات را با خواننده محترم شریک شوم. به امید روزی که شرحی در خور بر این کلمات بنویسم.