عرفان محض بود نگاه سیاه تو

پروانه مست بود ز جزم نگاه تو

آتش شرار بود برای تو ای خلیل

زیرا که درد بود تمام گناه تو