انسان موجودی اجتماعی است. دوستی ها و آشنایی ها برای آدمی نه یک مسأله ی صرفاً تفننی بلکه اتفاقاتی تأثیر گذارند. شاید به همین علت است که من به شدت از این آشنایی ها خوشحال یا ناراحت می شوم. یکی از کسانی که اشنایی با ایشان برای من مایه ی خوشوقتی بسیار بوده، جناب آقای محمد رضا کرمی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه رازی است.  فرصت آشنایی و همکاری با ایشان برای من آموزنده و فرح بخش بود، زیرا توأم با احترام و تلاش بود.

ایشان سایتی را برای معرفی به من سپردند که پیشتر خود نیز آن را دیده بودم، امّا انگیزه ی اشتراک آن را با دیگران نیافته بودم. پیشنهاد ایشان انگیزه ای شد تا من در این فضا به معرفی سایت مورد بحث بپردازم. قطعا برای هر محققی مدت زمان چاپ و ضریب تأثیر مجله ای که دست نوشته ی خود را برای چاپ یه آن می سپارند مهم است. اطلاع از این زمان گاه کاری ساده و گاه مشکل است به طور مثال برخی از ژورنال ها این اطلاعات را در اختیار مخاطب قرار می دهند و برخی دیگر نه.

سایت medsiediting اطلاعات گفته شده را در اختیار محققین قرار می دهد هر چند مشخص نیست که این اطلاعات مربوط به چه مرجعی می باشد ولی استفاده از آن خالی از فایده نیست.