حقیقتاً ارائهٔ مقالات با سخنرانی را به ارائهٔ آن با پوستر ترجیح می‌دهم. شاید خیلی‌ها بگویند که ارائه با پوستر کم دردسر تر است ولی من فکر می‌کنم، خیلی سخت است یک مقالهٔ 5 تا 15 صفحه ای را روی یک کاغذ حتی A0 نشان داد. پوستر علمی در تعریف فرنگی‌ها باید مختصر باشد، آنقدر مختصر که به قولی پوستر یک چکیدهٔ گسترش یافته است و نه یک مقالهٔ هرس شده!

توصیه های بسیاری هستند که بر عدم استفاده از متن مقاله در ساختن پوستر تاکید دارند. تکیه بر غلبهٔ تصاویر بر متن و استفادهٔ هوشمدانه از فضای خالی هم به عمق معضل می‌افزاید. به خصوص اگر در مورد مطالب سخت گیر باشید که اوضاع خیلی ناجور می‌شود. باید متنی که کلمه به کلمه‌اش را با حوصله نوشته‌اید کنار بگذارید و ایده های اصلی را دوباره روی کاغذ بیاورید، این می‌تواند نامطبوع باشد ولی یک نکتهٔ زیبا هم وجود دارد، یک پوستر مثل یک اثر هنریست که تا ابد می‌تواند ایده های اصلی پروژهٔ شما را نشان دهد.

به عنوان یک تمثیل، پوستر مثل یک عکس است و ارائه مثل یک نمایش تئاتر، تئاتر چندرسانه ای تر و صمیمی‌تر از عکس است ولی در ماندگاری اصلا با عکس قابل مقایسه نیست. پوستر علمی را می‌توان در اینترنت منتشر کرد می‌توان به دیوار اتاق و یا دانشکده آویخت، اما یک ارائه تنها چند دقیقهٔ کوتاه در محلی معین است و در بلند مدت جز خاطره ای مبهم برای شما ثمری نخواهد داشت. پس پوستر آنقدر ها هم چیز بی کلاسی نیست! در ادامه به سرفصل‌هایی در مورد یک پوستر اشاره می‌کنم.

 

بخش های یک پوستر علمی

یک پوستر علمی به طور استاندارد شامل این بخش‌ها است: مقدمه، روش‌ها ، نتایج و دست آخر بحث:
 

 • مقدمه

  • اهمیت موضوع نشان داده شود.

   • حوزهٔ تحقیق به درستی معرفی شود.

   • بر اهمیت حوزهٔ تحقیق به نحو مناسبی تأکید شود.

  • دستاورد ها  پیش نمایی شوند. (با حقظ سادگی بیان در لفافه ی لفظ به خواننده بقهمانید که چه چیز هایی در انتظار اوست) یا به عبارتی اهداف اصلی را معرفی کنید.

 • روش ها

  • تنها روش های ضروری ویا نوین را برجسته کنید.

  • روش های ضروری یا نوین را جمع بندی کنید.

   • ابزار های اصلی به مخاطب معرفی شوند.

   • روش های آزمایشگاهی و یا عددی مورد استفاده معرفی شوند.

 • نتایج

  • نتایج اولیه با خواننده به اشتراک گذاشته شوند

   • نتایجی که روش ها را تایید می کنند

   • نتایجی که انگیزه ی مطالعه را ارضاء می کنند.

   • نتایجی که زمینه ساز یافته های اصلی هستند.

  • نتایج کلیدی را بیان کنید.

  • کار های مشابه و نتایج شبیه به کار خود را بررسی و گزارش کنید.

 • بحث

  • نتایج را توضیح و تفسیر کنید.

  • با یک یا چند عبارت مناسب جمع بندی لازم را انجام دهید.