نیلز بور دانشمندی که من مدت ها شیفته ی او بودم جمله ای دارد حکیمانه:

متقابل ها متضاد نیستند بلکه مکملند.

حال منظور پروفسور بور را در شعر تشریح می کنم:

ما ضد هم نه ایم بلکه مقابلیم

بی هم چه ناقصیم با هم چه کاملیم

چون آب و آتشیم در دیگ زندگی

با هم نمی شویم بی هم نمی شویم