خورشید ز خلسه و خماری برگشت

امـــــروز تعـــــادل بهـــــاری برگشت

آن دشت که سبزه اش نمی دید کسی

با غمزه ی صد نرگس  کاری برگشت