در هــمه آفـــاق جــــای پـــای توست

شــهـر را موضوع ، مــوسیقای توست

ای که در من می کنی ، هر دم ظهور

مــظــهـر ایـــمـان، من ایمای توست!

هر چه می گویم به شعر خـــویشتن

پاره ای از طـعـــم بوطـــیقای توست

گــر طــلـوع مـن ، غـــروب آگین شده

ایـــن هــم از انـواع بازی های توست

در هـــمه عـــالم نـگه کـــردم ولـــی

هـــر چــه مـــیـبیـنم رخ زیبای توست