جیم پاترسان اجازه صحبت خواست، بور سرش را به نشانه تایید تکان داد. پاترسان گفت: همکاران شیمی دان من سه عامل و سازوکار اثر آنها را در بروز این وضعیت کشف کرده اند. همه جمعیت سراپا گوش شدند، آنگاه او ادامه داد و گفت اما آنها گزارش پایانی را به من ارائه نکرده اند! بهت همه را فرا گرفت، رانل بور گفت به آن سه بگویید که اگر گزارششان را تا بیست و چهار ساعت ارائه کنند جامعه ی ملل متخد پاداش بزرگی به آنان خواهند بخشید.

پاترسان از شدت خشم سرخ شده بود، آقایان اینان مرد دانشند. آنان هرگز اینکار را برای پول اینکار را نکرده اند بلکه یگانه هدفشان استمرار به حیات تمدن هاست و گر نه خودتان هم خوب می دانید پولتان در این شرایط ارزشی جز برای سوزاندن و تامین گرما ندارد.

وقتی پاترسان داشت عرقش را خشک می کرد نمایشگر مرکزی به ناگاه روشن شد و سه دانشمند شروع به قرائت گزارش معهود کردند. در توصیف آنها تنها یادم می آید یکی هندی بود و به زبان انگلیسی مضحکی سخن می گفت ، دیگری هموطن بهجومنش ایرانی بود، نفر سوم هم دانشمندی بود جوان و فرانسوی

دانشمند هندی مهاراندات ویلن با لهجه عجیبش دلیل اول را ذکر کرد:

افزایش نمک نیترات و نیتریت صنعتی به دریا ها و همچنین افزایش پاره ای از ترکیبات که ظرفیت گرمایی آب دریا ها را در طول سالیان دراز کاهش داده است.

حق بخش ایرانی تبار هم ادامه داد دلیل دوم پیمان کیوتو و حذف پیوسته ی دی اکسید کربن هوا و سایر گاز های گلخانه ای است. همچنین تولید انبوه پسماند های صنعتی مه قدرت جذب زیاد کربن دی اکسید را در خود دارند به این مسئله دامن زده است و باعث کاهش شدید غلظت گاز های گلخانه ای در جو شده است. دلیلی بر این مدعا گزارش های پیاپی بیمارستان ها از سوزش در اثر افزایش غلظت اکسیژن است.

دانشمند فرانسوی سومین دلیل را ساخت و ساز بنا های شیشه ای و علاقه ی جنون آمیز انسان به ساخت دستگاه های تولید انرژی به وسیله ی رفلکت (انعکاس) اعلام کرد و گفت رفلکس و بازتابه زمین 3/4 افزایش یافته است.

به ناگاه برق اظطراری مکان جلسه قطع شد ، آنها در عمق 600 متری زمین گیر افتاده بودند. اما پس از 6 دقیقه برق دوباره وصل شد. در همین حال که من به سالن استراحت رفته بودم ظاهرا بهجومنش و رانل بور راهکاری را یافته بودند، آنها به صورت ضربتی عملیات مرموزی را شکل داده بودند. با توجه به نیرو های اطلاعاتی که در اجرای عملیات نقش داشتند تا امروز کسی از نحوه ی اجرای عملیات اطلاع کامل ندارد. 

اما آنچه حائز اهمیت است اینست که امروز 6 سال از آنروز گذشته و دمای هوا در تابستان در خدود 16 درجه سانتی گراد تثبیت شده است و صد البته مردم قدر نشناس دوباره دین خود را به دانش از یاد برده اند.