مـــاه در آســـمــان چشمانت

گم شــده در جهان چشمانت

واژه ها آشــیـانه مـی سازند

در غــم بی کــــران چشمانت

گر چه در شهر ما تو گمنامی

می شناسم نشان چشمانت

رازهـای نهفته خــواهم خواند

گر بـــدانــم زبــــان چشمانت

اســـتوان هـــمیشه جاویدان

وای بر دشـــمنــان چشمانت