ابر خاکستری من!

طوفان بر پا کن!

تا به کی خواهی در فترت باریدن یک قطره ی آب

مثل یک هیکل بیجان باشی!

ابر خاکستری من!

سرکش سیلان کن

من نمی خواهم تو قطره ی باران باشی!

بسرا رعد آهنگ!

تا صدایت بدرد جامعه ی تنگ مرا

ابر خاکستری من!

 طوفان بر پا کن!