هو الخالق

سلام بر همگی عزیزانی که با بزرگواری تمام نوشته های (شاید) ادبی و علمی مرا می خوانند و بر من منت می گذارند. خواستم در مورد نوشته ها و اشعارم توضیحی بدهم که احتمالاً برای برخی از عزیزان  راه گشاست ، این اشعار و نوشته های صرفاً غنایی است و محاکه ایست از آنچه من گاه احساس می کنم ، اما هر گونه برداشت غیر ادبی از  این نوشته ها تأویل خواننده ی محترم است و نه نظر من!

***

قهرمان برخیز!

اینجا جای ماندن نیست!

نیست اینجا هیچ کس همسنگ تو یا همصدای تو ؛

قهرمان برخیز

تا ازین دشنام جامد ، شهر بنیان کن

رو بسوی شهر دیگر ، روزگار دیگری داریم

قهرمان برخیز