این فقط نثر واره ایست که به نظر من مفهوم عمیقی را مطرح می کند که درکش راهگشا و مهم است:

***

در پس همهمه ی گنگ شما آقایان

من تریبونم را گم کردم

یک تریبون بزرگ

یک تریبون قشنگ

یک تریبون که به هنگام سخن گفتن من ...

ارزش رای مرا می افزود

یک تریبون که به من می آلود ...

گرده ی سحر سخنرانان را

من نمی دانستم 

یک تریبون بزرگ 

یک تریبون قشنگ

قدر یک حنجره ارزش دارد