خط به اندازه ی خون

خون  به اندازه خط

قلم و خون به هم آمیخته  اند

و نفس های شمارایم را

خلط خون می شمرد

زنده ام !

تا که به شریان قلم خون دارم!