به خوبی می شود با باد رقصید

به خوبی می شود آزاد رقصید

به خوبی می شود همچون شقایق

به پای غنچه ی فریاد رقصید

حصار واژگان را می شود خورد

بدون وزنه ی غمباد رقصید

نباید زیر بار سالیان ماند!

نه باید با غم رخداد رقصید

به سوی داد باید رفت و فریاد

به موسیقای آه و داد رقصید