دوستان این یک شعر نیست شاید خیلی هم ادبی هم نباشد اما به نظر من آنقدر جالب هست که بنویسمش:

آسمان منتظرست!

رعد می آشوبد

ماتم ثانیه سر می گیرد

ابر هم گریه کنان می خندد

ضربه های آونگ 

می سرایند قشنگ

تنگی ثانیه را

من دلم می گیرد

می شوم بی پروا!

با عصایم به سر ثانیه می کوبم!

سر این ثانیه ها می شکند ...

عمر من می گذرد ....

ضربه های آونگ 

می سرایند قشنگ

تنگی ثانیه را