با چنین بی خبری به کجا می نگری

 رو به جایی که درو

 هر قدم بارقه ایست 

که تو را زنده کند 

و درو حس خدا مثل یک رود روان

 به تلاطم گذراست

رو بدانجا که درو نفسی تازه کنی!