اصلا صدرزمان به چه معناست؟

این سوال مهمی است سوالی که ترجیح میدهم با ارجاع به منابع پاسخش را بگویم:

خاقانی می گوید:  

شاهد 1: این یکی اکسیر نفس ناطقه بر سر صدرزمان خواهم فشاند

همچنین خاقانی می گوید:

شاهد 2: مفتی کل علوم، خواجه‌ی چرخ و نجوم          صاحب صدرزمان، زیور کون و مکان

خاقانی از نخستین کسانی است که این ترکیب را به کار برده است.

و اما کلمه ی صدرزمان دارای معنای ایهامی است:

صدرزمان به معنی سینه ی زمان استعاره از رازدار روز ازل (شاهد 1)

صدرزمان در معنای مهتر روزگار

صدرزمان به معنای روز نخست و ازل (شاهد 2)

در هر حال منظور من از این تخلص مورد اول یعنی رازدار روز ازل است.