این شعر را برای یکی از دوستانم که به نظرم آینده ای درخشان دارد سروده ام کسی که افکار مرا متحول کرد:

شــوکـت او در سخنم رخـنه کرد

آتـــش او در غــزلـم شــعـله زد

من نه به خود فهم جهان می کنم

بـاده ی او فـهم مــرا تـازه کــرد

یـار خــدا بـود و جـدا از چـو مـا

تـکـیه بـر آن ذات مـلـوکانـه کرد

یـاد مـرا هـمچو خسی پس فکند

روح مـرا مــلـحد و دیـوانــه کرد

درد دلـم با کـه بـگـویـم رفــیـق

صـدرزمـان روح مـن افـتـاده کرد